معنی کلمه غزل لاله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غزل لاله . [ غ ِ زِ لا ل َ / ل ِ ] (اِمرکب ) قسمی ماهی . قزل آلا.

قسمی نوار.