معنی کلمه طریقون تالاسیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طریقون تالاسیا. [ طَ ](معرب ، اِ مرکب ) شفنین بحری . ابرق . یمامةالبحر .