معنی کلمه ذوفرقین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوفرقین . [ ف َ / ف ِ ] (اِخ ) نام کوهی بشمال قطن .