معنی کلمه خانقاه مجدالدین. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خانقاه مجدالدین . [ ن َ / ن ِ هَِ م َ دِدْ دی ] (اِخ ) این خانقاه را مجدالدین ابوبکر محمدبن محمد الدایةبن نوشتکین . متوفی بسال 565 هَ . ق . بحلب در عرصه ٔ فراتی بناکرد. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء 6 ص 145).