معنی کلمه گرگینه چرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرگینه چرم . [ گ ُ ن َ / ن ِ چ َ ] (اِ مرکب ) چرم که از پوست گرگ سازند و بر طبل کشند : دهلهای گرگینه چرم از خروش درآورده مغز جهان را بجوش . نظامی . چو آن طبل روئین گرگینه چرم به ماهی رساند یک آواز نرم . نظامی . همان کوس روئین و گرگینه چرم نه دل بلکه پولاد را کرد نرم . نظامی .