معنی کلمه صدمتان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صدمتان . [ ص َ م َ / ص َ دِ م َ ] (ع اِ) دو سوی پیشانی یا هر دو کرانه ٔ آن . (منتهی الارب ). جانبا الحاجبین . (بحر الجواهر).هر دو سوی پیشانی و هر دو سوی رو. (مهذب الاسماء).