معنی کلمه ذوفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوفان . (ع اِ) مرگ . هلاک .

زهر هلاهل و کشنده . سم مهلک . ذأفان .