معنی کلمه ودکا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ودکا. [ وُ] (اِ) قسمی نوشابه ٔ الکلی که از حبوبات گیرند و درروسیه متداول است . عروق روس . توضیح : ودکا نوشابه ٔ تند الکلی و مخلوطی است تصفیه شده از الکل اتیلیک و آب . برای تهیه ٔ ودکا مخلوط الکل و آب را از زغال عبور دهند و سپس تصفیه کنند آنگاه شیره ٔ گیاهان یا دانه هایا ریشه ها و ادویه را بدان اضافه نمایند. انواع دیگر ودکا را از تقطیر مایعات شیرین مانند شیره ٔ انگور،آلبالو و غیره به دست آورند. (فرهنگ فارسی معین ).