معنی کلمه ناطقی قزوینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناطقی قزوینی . [ طِ ی ِ ق َ ] (اِخ ) سام میرزا صفوی آرد: میر ناطقی از سادات قزوین است . او راست : ای گل شده ای همدم هر خار چه حاصل با هر خس و خاری شده ای یار چه حاصل . رجوع به تذکره ٔ صبح گلشن ص 498 و قاموس الاعلام ج 6ص 4550 و تحفه ٔ سامی ص 43 شود.