معنی کلمه هارپا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هارپا. (اِ) نوعی از ماهی کوچک است و پای بسیاردارد و بر پشت او خار هم هست ، و به این معنی هازیا هم به نظر آمده است که به جای رای بی نقطه زای نقطه دارو به جای بای فارسی یای حطی باشد. (برهان ) (آنندراج ). نوعی از ماهی خاردار کوچک و خرد. (ناظم الاطباء).