معنی کلمه ظفرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرة. [ ظَ ف ِ رَ ] (ع ص ) چشم ناخنه برآمده .

مرد پیروز و به مطلوب رسیده .