معنی کلمه ضبران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبران . [ ض َ ب َ ] (ع مص ) ضَبْر.فراهم آوردن اسپ پایها را تا بجهد. (منتهی الارب ).