معنی کلمه لچمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لچمن . [ ] (اِخ ) نام برادر رام یا رامچند و این رام پسر و ولیعهد محبوب راجه ٔ جسرت و یکی از اوتاد یعنی مظاهر پروردگار یا خود پروردگار که بصورت شیر برای تنبیه دیوان مردم خوار به زمین آمد. (سبک شناسی ج 3 ص 264).