معنی کلمه پردوام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پردوام . [ پ ُ دَ ] (ص مرکب ) که بسیار پاید.