معنی کلمه لچری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لچری . [ ل َ چ َ ] (حامص ) شح ّ. لئامت . خست .

شوخگنی .