معنی کلمه ذوغزائل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوغزائل . [ غ ُ ءِ ] (اِخ ) آبی است به نجد بنوعبادة را.