معنی کلمه ظفرانگیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرانگیز. [ ظَ ف َ اَ ] (نف مرکب ) پیروزی آورنده : تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر. مولوی .