معنی کلمه ودفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ودفة. [ وَ ف َ ] (ع اِ) مرغزار سبز علف ناک . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). مرغزار سبز. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء).

گیاه نصی ّ و صلیان . (ناظم الاطباء). رجوع به وَدَفَة شود.