معنی کلمه یکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یکی . [ ی َ /ی ِ ] (حامص ) یک بودن . واحد بودن . وحدت : زهی ستوده تر از زمره ٔ بنی آدم تو و خدا به یکی طاق در همه عالم . درویش واله هروی (ازآنندراج ).