معنی کلمه ذوغان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوغان . (اِخ ) نام وادیی باشد به یمن و برقة. ذوغان موضعی است .