معنی کلمه ثانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثانی . (ع ص ، اِ) نعت فاعلی از ثنی .

دوم . دوّم . دویم .

جفت .

دوتاکننده .

برگرداننده .

پیچیده .

اسم یکی از اقسام مروارید.

هذا ثانی اثنین ؛ أی هو احد اثنین . همچنین است ثالث ثلاثة تا عشرة. - فجر ثانی ؛ صبح دوم . و رجوع به فجر شود.