معنی کلمه احمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابوالکمال کریدی . رجوع به احمدبن ابراهیم بن احمد رسمی شود.