معنی کلمه ذوعقال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوعقال . [ ع ُ ] (اِخ ) نام اسپ حوطبن ابی جابر است . (منتهی الارب ).