معنی کلمه ذوعزت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوعزت . [ ع ِزْ زَ ] (ع ص مرکب ) رجوع به ذی عزت شود.