معنی کلمه جبرائل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبرائل . [ ج ِ ب َ ءِ ] (اِخ ) نام فرشته ٔ وحی . (منتهی الارب ). این کلمه بصورتهای مختلف زیر نیز آمده است : جَبْرائل . و جَبْرائیل و جَبْرَئِل و جَبْرَئیل و جِبْرَئیل و جَبْرال و جِبْرال و جَبْریل و جَبَریل و جَبْرین و جِبْرین و جز آن . (از منتهی الارب ).