معنی کلمه ذوعذب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوعذب . [ ع َ ذَ ] (ع ص مرکب ) ماء ذوعذب ؛ کثیر القذی ؛ آب بسیار خاشاک .