معنی کلمه یکله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یکله . [ ی ِ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شراء بخش رزن شهرستان همدان ، واقع در 46000گزی جنوب قصبه ٔ رزن ، کنار راه فرعی کوریجان به شراء، با 417 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است و در تابستان اتومبیل می توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).