معنی کلمه ثانط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثانط. [ ن ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ثَنط.