معنی کلمه شاهرخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاهرخ . [ رُ ] (اِخ )پسر امیر تیمور گورکان . رجوع به شاهرخ میرزا شود.