معنی کلمه ذوظلامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوظلامة. [ ظَل ْ لا م َ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء بحرین .