معنی کلمه معنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
معنی . [ م ُ ع َن ْ نا ] (ع ص ، اِ) اسبی است هجین . (منتهی الارب ).اسب بدنژاد و هجین . (ناظم الاطباء).

فحل پست و بدنژاد.

معنی الکتاب ؛ عنوان کتاب . (از اقرب الموارد). علامت و نشان کتاب . (از منتهی الارب ) .

شترکوهان شکافته .

بندی دیرمانده . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). محبوس . (از اقرب الموارد).