معنی کلمه تانتاکولاتا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تانتاکولاتا. (اِ) از رده های مهم شانه داران و علامت مشخصه ٔ آنها داشتن دو «تانتاکول » دراز و شامل راسته های ذیل است : 1- سیدی پیدا : جانوران این راسته دارای بدنی کم و بیش کروی یا استوانه ای شکل و دارای دو تانتاکول دراز می باشند، نمونه ٔ این راسته «اُرمی فُرا» و«پلوروبرکیا» و «سیدیپ » و غیره میباشند. 2- لوباتا : جانوران این راسته وقتی بحد کامل نموّ خود می رسند بجای دو تانتاکول دراز تانتاکولهای متعدد و کوتاهی دور دهان خود دارند. 3- سستیدا : بدن جانوران این راسته مانند نوار پهن و دراز است ، نمونه ٔ آنها کمربند ونوس یا «سستوس ونریس » میباشد. (از جانورشناسی دکتر آزرم ص 139). رجوع به تانتاکول شود.