معنی کلمه چرخیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چرخیدگی . [ چ َ دَ / دِ ] (حامص ) گردگردی . دوران . گردش . حرکت دورانی . دور. و رجوع به چرخیدن شود.