معنی کلمه زبیدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبیدی . [ زُ ب َ ] (اِخ ) شهاب بن محمد کوفی . وی در کتاب رجال شیخ ازجمله ٔ اصحاب صادق (ع ) یاد شده است . (از تنقیح المقال ).