معنی کلمه ظفرالطیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفرالطیب . [ ظُ رُطْ طی ] (ع اِ مرکب ) رجوع به اظفارالطیب و ظفرالعفریت شود.