معنی کلمه دانه سوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دانه سوز. [ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب ) سوزنده ٔ دانه . که دانه سوزد. که بسوزاند دانه را و نابود کند : تا تو درین مزرعه ٔ دانه سوز تشنه و بی آب چه آری بروز. نظامی .