معنی کلمه وخود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وخود. [ وَ ] (ع ص ) گام فراخ نهاده رونده . (از منتهی الارب ) (آنندراج ). وخّاد. (منتهی الارب )شتابان و گام فراخ نهنده . (ناظم الاطباء). و آن نعت است از وخد. (منتهی الارب ). رجوع به وخاد و وخد شود.