معنی کلمه ذوصاهل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوصاهل . [ هَِ ] (ع ص مرکب ) رجل ٌ ذوصاهل ؛ مرد سخت جهنده و برانگیزنده . (منتهی الارب ).