معنی کلمه فاران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاران . (اِخ ) یکی از اسماء مکه که در تورات مذکور است . و گویند نام یکی از کوههای مکه است . (از معجم البلدان ).