معنی کلمه هرجاس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرجاس . [ هَِ] (ع ص ) تندار و تناور و فربه . (منتهی الارب ). جرهاس . (آنندراج ). جوهری و ابن فارس هرجاس ضبط کرده اند، اما الصاغانی صحیح آن را جرهاس داند. (اقرب الموارد).