معنی کلمه لجام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لجام . [ ل ُ ] (ع اِ)آنچه بدان فال بد گیرند. (منتهی الارب ) : رایت اویست همای ملوک زیر همایش هم جغد لجام . ناصرخسرو.

هوا. (منتهی الارب ).