معنی کلمه ذوشبرمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوشبرمان . [ ش ُ رُ ] (اِخ ) یاقوت گوید: موضعی است در قول حماسی : و جارکم بذی شبرمان لم تذیل مفاصله . و در المرصع ابن الاثیر تمام شعر آمده است و گوید از مخبل شاعر است . و قصه ای هم نقل میکند لکن هم قصه و هم شعر در نسخه ٔ ما لایقرء است .