معنی کلمه ثامنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثامنة. [ م ِ ن َ ] (ع ص ، اِ) تأنیث ثامن .

یک جزء از شصت جزء سابعه و ثامنه قسمت شده است به شصت تاسعة (فلک ). ج ، ثوامن .