معنی کلمه فراطوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فراطوس . [ ف َ ] (اِخ ) جایی که ساکنان آن به بخردی و زیرکی موصوف اند. (آنندراج از فرهنگ اسکندرنامه ).