معنی کلمه لجاءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لجاءة. [ ل َ ج َ ءَ ] (اِخ ) نام حره ٔ سیاهی است به زمین صلخداز نواحی شام و در آن دهها و کشتزارها و عمارات فراخ است و این نام بدانها اطلاق شود. (معجم البلدان ).