معنی کلمه قایاتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قایاتی . [ تی ی ] (اِخ ) محمدبن عبدالجواد مصری . وی به سال 1254 متولد شد و تا به سال 1319 حیات داشت . نسبت وی به قایات است . تألیفاتی دارد. او راست :1 - خلاصةالتحقیق فی افضلیةالصدیق (این در رد احتجاج مأمون است علیه عالمان بغداد) در آغاز آن گوید: هذا کتاب حملنی علیه ما فی العقدالفرید مما نسبه المأمون بن هارون الرشید و هو احتجاجه علی فقهاء بلده و الزامهم برأیه و معتقده من تفضیل امیرالمؤمنین علی علی الصدیق الاکبر الخ . این کتاب در مطبعه ٔ اسلام در 52 صفحه به سال 1313 به طبع رسیده . 2 - السنة و الکتاب فی التربیة والحجاب ، این کتاب در مطبعه ٔ موسوعات به سال 1319 به طبع رسیده . 3 - نفحةالبشام فی رحلةالشام ،در این کتاب از سفر خود با برادرش شیخ احمد به دیارشام به دنبال حوادث عرابیه یاد کرده است . پاکنویس این کتاب به سال 1313 بپایان رسیده است و به سال 1319در 200 صفحه در روزنامه ٔ الاسلام طبع شده است . 4 - وسیلةالوصول فی الفقه و التوحید و الاصول و به آن نیز وسیلة المقاصد فی الفقه والاصول والعقائد گفته میشود و آن فقهی است شافعی و منظوم و به سال 1306 در مصر به طبع رسیده . (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1491 و 1492).