معنی کلمه کاکی بن نعمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاکی بن نعمان . [ ی ِن ِ ن ُ ] (اِخ ) یکی از افراد خاندان کاکی است . رابینو در سفرنامه درباره ٔ آن خاندان چنین آرد: خاندان کاکی حکمرانان اشکور در گیلان بوده اند. این خاندان در ابتداء امر به کمک دعاة علوی برخاستند و آنان را در استیلاء بر طبرستان یاری کردند و بعداً از آنان برگشته خود را حاکم گیلان و نواحی اطراف دانستند. برخی از افراد این خاندان بدین قرارند: کاکی بن نعمان (220 هَ .ق .). فیروزان بن نعمان . مقتول در 289 هَ .ق . لیلی بن نعمان مقتول در 308 هَ .ق . ماکان بن کاکی بن نعمان - کسی که طبرستان را تحت سیطره خود درآورد. مقتول به سال 329 هَ .ق . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 140).