معنی کلمه ژان دوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان دوم . [ن ِ دُوْ وُ ] (اِخ ) پادشاه پرتقال از سال 1481 تا 1495 م . (1455-1495 م .).