معنی کلمه احمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن کشاشب . از مردم دزماره . فقیهی شافعی است . او راست : رفع التمویه عن مشکل التنبیه . و مراد از تنبیه ، کتاب تنبیه فی فروع الشافعیة ابواسحاق شیرازی است . و وفات احمد به سال 643 هَ . ق . بوده است .