معنی کلمه وخ جان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وخ جان . [ وَ ] (صوت مرکب ) کلمه ای است که زنان ولایت (ایران ) در وقت ناز و جماع گویند چنانکه اوه زنان هند بلکه اکثر در وقت لذت بر زبان رانند خواه مرد باشد خواه زن و گاهی تنها لفظ وخ به همین معنی نیز استعمال کنند. (مصطلحات الشعراء) (بهار عجم ) (آنندراج ). و به ضم واو نیز. (ناظم الاطباء) : قصه کوته از سرشب تا به وقت صبحدم موج میزد نغمه ٔ وخ جان ز لب بی اختیار. ملافوقی یزدی (از آنندراج ).